شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

 

گواهینامه های فنی

121

تاییده فنی

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۰

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۱

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۲

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۴

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۵

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۶

Certificate 2017


گواهینامه ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۰ - ۸۹

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۱ - ۹۰

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۲ - ۹۱

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۳ - ۹۲

t24

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۴ - ۹۳

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۵ - ۹۴

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۶ - ۹۵


 

گواهینامه نمایندگی فروش

serfiticate1

گواهینامه نمایندگی فروش

serfiticate2

گواهینامه نمایندگی فروش