شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

 

گواهینامه های فنی

121

تاییده فنی

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۰

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۱

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۲

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۴

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۵

گواهینامه فنی سال ۱۳۹۶

Certificate 2017


 

گواهینامه نمایندگی فروش

serfiticate1

گواهینامه نمایندگی فروش

serfiticate2

گواهینامه نمایندگی فروش