شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

پيش نويس شرايط اعطای نمايندگی شرکت سازه های پیش ساخته پرچين


به نام خدا

قرارداد نمايندگی


فيمابين شرکت "سازه های پیش ساخته پرچین"
به آدرس ..................
(که منبعد
« اعطاء کننده نمايندگی » نامیده می شود)
و شرکت ............................................
به آدرس ..................
(که منبعد « نماينده » نامیده می شود)
توافقاتی به شرح ذيل بعمل آمد.

ماده موضوع قرارداد:
عبارتست از فروش، اجرا و نصب محصولات صفحات سيمانی الياف دار فاقد آزبست (Fiber Cement Board) با برند شرا که توسط اعطاءکننده نمايندگی به نماينده عرضه می گردد.

ماده مدت قرارداد:
طبق توافق اين قرارداد به مدت يکسال شمسی از تاريخ ................. لغايت ....................
می باشد و در پايان قرارداد طبق توافق طرفین قابل تمديد می باشد.

ماده حقوق مادی نماينده:
اعطاءکننده نمايندگی توافق نموده است که حقوق مادی نماينده به يکی از دو روش ذيل تحقق يابد:
در صورتيکه تمام موارد مالی توسط نماينده صورت پذيرد، حقوق مادی نماينده ۷% از قيمت فروش اعلام شده توسط اعطاءکننده نمايندگی که به صورت نقدی از مشتری دريافت می گردد تعيين می شود.
تبصره در صورتيکه مشتری از نماينده به صورت مدت دار خريد نمايد قيمت فروش بر اساس توافق بين مشتری و نماينده تعيين می گردد.
در صورتيکه نماينده، مشتری را به اعطاءکننده نمايندگی معرفی نمايد و کليه موارد مالی توسط اعطاءکننده نمايندگی صورت پذيرد، حقوق مادی نماينده یک الی دو درصد از مبلغ کل فروش تعيين می گردد.

ماده تعهدات اعطاءکننده نمايندگی:
اعطاءکننده نمايندگی موظف است نمونه، بروشور و کاتولوگ جهت ارائه به مشتری را در اختيار نماينده قرار دهد.
اعطاءکننده نمايندگی موظف است آموزش لازم جهت ارائه مسائل فنی و محاسبات قيمت محصولات به مشتريان را به نماينده داده و از نظر فنی پشتيبانی لازم را از نماينده بنمايد.
اعطاء کننده نمايندگی موظف است در صورت انعقاد قرارداد توسط نماينده، تعهدات لازم را به خريدار داده و سعی در ايفای تعهدات بنمايد. ضمنا" اعطاءکننده نمايندگی مسئول تضمين های لازم و وارنتی کالا می باشد.
اعطاءکننده نمايندگی اين اجازه را از خود سلب می نمايد که با احدی از مشتريان در خصوص محصولات نمايندگی مذکور به امور اقتصادی بپردازد و در صورت چنين امکانی می بايستی به نماينده خود وکالت انجام امور را داده و نسبت به پرداخت درصد ايشان نيز اقدام نمايد.

ماده تعهدات نماينده:
نماينده بايستی دارای شرکت حقوقی باشد.
نماينده بايستی دارای امکانات دفتری مناسب و يا فروشگاه باشد.
نماينده بایستی گروه بازار ياب و نصاب و تجهيزات لازم جهت نصب در اختيار داشته باشد.
نماينده می بايست مقداری از محصولات موجود در سبد کالا را در دفتر یا فروشگاه نصب نماید.
نماينده می بايست متراژ معينی که توسط اعطاءکننده نمايندگی اعلام می گردد به منظور ذخيره سازی (دپو) خريداری و در انبار مناسب نگهداری نمايد.
نماينده متعهد می گردد با شکيبائي لازم نسبت به فرهنگ سازی استفاده از محصولات مورد نظر اقدام نمايد (شرکت در نمایشگاههای استانی، برگزاری سمینار، تهیه بروشور و کاتولوگ، دارا بودن وب سایت و سایر موارد به اقتضای زمان).
نماينده متعهد می گردد که در طول مدت نمايندگی فقط مبادرت به فروش محصولات اعطاءکننده نمايندگی نمايد و از فروش محصولات رقبا خودداری کند. عدم رعايت اين بند با ارائه مدارک محکمه پسند موجب فسخ قرارداد از طرف اعطاء کننده نمايندگی مي گردد و کليه تعهدات به مشتريان از طرف اعطاءکننده نمايندگی پيگيری و اجرا خواهد شد.
نماينده موظف است يک نسخه از آخرين تغييرات آگهی رسمی خود را به اعطاءکننده نمايندگی تسليم نمايد.
نماينده موظف است کليه حقوق مادی و معنوی مورد قرارداد اعطاءکننده نمايندگی را مد نظر قرار داده و در حفظ آن کوشا باشد.
طرفين در خصوص تبليغات در منطقه و شرکت در نمايشگاههای داخلی تصميمات لازم را اخذ می نمايند و در صورت موافقت اعطاءکننده نمايندگی اقدامات لازم انجام می پذيرد.
نماينده بايد سعی کافی در خصوص آگاه سازی اعطاءکننده نمايندگی از فعاليت های خود در زمینه شرايط بازار و ميزان رقابت در منطقه را بنمايد.
يک فقره چک به مبلغ ............................... ریال بابت تضمين تعهدات نماينده نزد اعطاءکننده نمايندگی به امانت گذاشته می شود.
نماينده متعهد است نسبت به ارائه گزارش عملکرد ماهیانه خود در مورد موضوع قرارداد به اعطاءکننده اقدام نمايد.
کليه مسئوليت های ناشی از تعهدات بين نماينده و مشتری به عهده نماينده بوده و اعطاءکننده نمايندگی هيچ گونه مسئوليتی به جز موارد مندرج در ماده 4 ندارد.

ماده فسخ قرارداد:
در صورت عدم فعاليت مثبت و رو به رشد نماينده در يک دوره چهار ماهه، اعطاءکننده نمايندگی مجاز است نسبت به فسخ قرارداد بصورت يکطرفه اقدام نمايد.

ماده اعطای نمايندگی انحصاری:
در صورت روند صعودی و رو به رشد نماينده در يک دوره چهار ماهه، «قرارداد نمايندگی» حاضر به «قرارداد نمايندگی انحصاری» به نفع نماينده تغيير می يابد.

ماده نسخه معتبر:
اين قرارداد در ماده و تبصره و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند معتبر می باشد.

امضاء نماينده                                                                              امضاء اعطاءکننده نمايندگی

Print Friendly